Google aramaları rekor seviyeye ulaşan Bitcoin’in fiyatı yükseliyor.

DİJİTAL MEDYA FEDERASYONU

STRATEJİK PLAN (2020-2023)

Önsöz

“Dijital Medya Federasyonu (DİMEF)” Avrupa Birliği destekli “Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği” hibe proje kapsamında öncelikle Ordu’da daha sonra bölgede ve Türkiye’de medya Sivil Toplum Kuruluşlarını evrensel değerlere uygun olarak görev ve sorumluluklarını gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayarak yerine getirmelerine destek olmak ve medya STK’ları ve medya kurumları arasında işbirliğini geliştirmek amacı ile 2020 yılında kurulmuştur. Ordu’da ve bölgede tek medya çatı kuruluşu olan DİMEF, dijital yayıncılığı en üst seviyeye taşımak amacındadır.
DİMEF bağımsız ve güçlü medyanın demokrasilerin olmazsa olmazı olduğu ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlayan medyanın halkın doğru ve güvenilir bilgiye erişimindeki rolünün bilincinde olarak çalışmalarını yürütecektir.
Stratejik planlar kurumların gelecekte neyi nasıl yapacaklarına dair taahhütlerini yazılı hale getirmek ve gerçekleştirme performansının ölçülmesi için yapılır. Proje kapsamında katılımcı yaklaşım odaklı toplantılar yolu tüm tarafların görüş ve önerileri alınarak hazırlanan 2020-2023 yıllarını kapsayan bu ilk 3 yıllık Stratejik Planımızın medya camiamıza hizmet etmesini diler, bu vesile ile çalışmaya katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, Stratejik Planın başarılı bir şekilde uygulanmasını dileriz.

Yönetim Kurulu Adına
Bahtiyar KAHVECİ

MİSYON, TEMEL İLKELER, VİZYON

Misyon
İletişim ve medya sektörü alanında ileri teknolojiyi kullanarak toplumun ilerlemesinde dijital yayıncılığı en üst seviyeye çıkarmak için kişi, kurum ve kuruluşlar ile bölgesel, ulusal ve uluslar arası faaliyetler göstermek.

Temel İlkeler

 • Basın meslek ilkelerine bağlılık
 • Evrensel hukuk ilkelerine saygı
 • Türkiye ve Anadolu’nun ortak değerlerine saygı
 • Katılımcılık / Çoğulculuk
 • Toplum yararı
 • Bilimsellik
 • Gönüllülük
 • Güvenilirlik
 • Saydamlık
 • Hesap verebilirlik

Vizyon
Mesleki ilkeler doğrultusunda güncel bilgi ve ileri teknolojiyi kullanarak dijital yayıncılık alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan güvenilir, nitelikli, lider bir Sivil Toplum Kuruluşu olmak.

AMAÇLAR

 • İletişim ve medya alanında dijital yayıncılığı en üst seviyeye çıkarmak.
 • Dijital yayıncılığı toplum hayatında yaygınlaştırmak.
 • Kamu yararı açısından gerekli olan yazılı, görsel, işitsel, dinleyici, seyirci ve kullanıcı potansiyelini artırmak.
 • İnternet ve elektronik medyacılarının eğitilmesine ve sertifikalandırılmasına yardımcı olmak.
 • Medya STK’ları arasında işbirliğini artırmak.
 • İnternet hukuku, ekonomisi ve sosyolojisi hakkında bilgilendirme sağlamak.
 • İletişim ve medya ile ilgili tüm hukuki ve teknik gelişmeleri yakından takip etmek ve ihtiyaçların tespit edilmesiyle anketlere, araştırmalara ve önerilere yer vermek.
 • Ülkemizin “dijital medya” aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını desteklemek.
 • Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası boyutta projeler yürütmek.
 • Ulusal ve uluslararası boyutta barışa hizmet, sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplumun etkinliğinin artırılmasında etkin rol oynamak.

ORGANİZASYON ŞEMASI

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Bahtiyar KAHVECİ (Başkan)
 • Mücahit GÜREL (Başkan Yardımcısı)
 • İbrahim ÇOSKUN (Başkan Yardımcısı)
 • Mehmet YAZICI (Genel Sekreter)
 • Hüseyin KÖMÜR (Genel Muhasip)
 • Doğan DENİZ (Üye)
 • Selim GÜREL (Üye)

İnsan Kaynağımız
Federasyonun kurulmasında kurucu üye sıfatı ile yer alan derneklerin başkanları ve üyeleri Federasyonun insan kaynağını oluşturmakta olup bu 125 kişiye tekabül etmektedir. Federasyon çalışmalarını üye ve gönüllülerin katkısı ile gerçekleştirecek olup gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile ücretlilerden de yararlanabilecektir.

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve EYLEMLER

Stratejik Amaç 1: Federasyonun bölge ve ulusal düzeyde tanınırlılığını artırmak.

Hedef 1.1: Federasyonun web sitesinin etkinliğini artırmak.
Eylem 1.1.1: WEB sitesinde Federasyon ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak.
Eylem 1.1.2: WEB sitesinde Federasyonun sosyal paylaşımlarını içeren bir link oluşturmak.
Eylem 1.1.3: WEB sitesinde medya sektöründe çalışanları ilgilendiren konular hakkında düzenli bilgi paylaşımında bulunmak.
Hedef 1.2: Federasyonun amaç, faaliyet ve hedeflerinin yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınmasını sağlamak.
Eylem 1.2.1: Federasyonun kurumsal kimlik, logo ve web sitesine ait bilgilerin üye derneklerin dijital, yazılı ve görsel medya araçları ile bilinirlik kampanyası yapmak.
Eylem 1.2.2: Federasyonu tanıtıcı ziyaretler yaparak üye sayısını artırmak.

Stratejik Amaç 2: Dijital yayıncılığı üst seviyeye çıkarmak.

Hedef 2.1: Dijital yayıncılığı toplum hayatında yaygınlaştırmak.
Eylem 2.1.1: İfade ve bilgiye erişim özgürlüğünde dijital medya araçlarının önemi hakkında federasyon üye kuruluşları ile birlikte bilgilendirici faaliyetler yapmak.
Eylem 2.1.2: Dijital medya araçlarının neler olduğu, doğru ve güvenilir bilgiye nasıl erişilebileceği konularında federasyon web sitesi, sosyal medya hesapları ile üye derneklerin medya platformlarında farkındalık çalışmaları yapmak.
Hedef 2.2: Dijital yayıncılığın yaygınlaşmasını sağlamak.
Eylem 2.2.1: Dijital medya araçlarının kullanımı hakkında üye dernekler ve medya çalışanlarına yönelik eğitim/seminer düzenlemek.
Eylem 2.2.2: İletişim Fakültesi öğrencilerinin yeni nesil dijital medya araçlarının kullanımı konusunda yerel medya temsilcilerini desteklemeleri için staj olanağı sağlamak.
Eylem 2.2.3: Özgür, doğru ve hızlı bilgiye dijital medya araçlarını kullanarak nasıl ulaşılabileceği hakkında halkı bilgilendirici faaliyetler yapmak.
Eylem 2.2.4: Federasyon amaç ve hedefleri açısından önemli araştırma sonuçlarını web sayfasında yayınlama, üyeler ve diğer paydaşlara ulaştırma.
Eylem 2.2.5: İlgili STK’lar ve diğer kurumlar işbirliği ile kamuoyunun bilgilenmesini ve desteğini sağlamaya yönelik çalışmaları gerçekleştirme.
Hedef 2.3: Dijital yayıncılığının hukuksal altyapısını güçlendirmek.
Eylem 2.3.1: Bu amaç için mevcut durumu tespit etme, değerlendirme, strateji ve politika önerisi üretmek üzere çalışma grupları oluşturma.
Eylem 2.3.2: Dijital medya yayıncılığı alanında mevcut hukuki durum hakkında çalışma yaparak, bilgilendirici faaliyette bulunmak.
Eylem 2.3.3: Dijital habercilikte habercinin ve haberi kullananın hukuki sorumluluğu hakkında çalışma yaparak, üyelerini bilgilendirmek.
Eylem 2.3.4: Dijital medya üzerinde ihlal edilen insan haklarını tespit ederek hak ihlallerinin önüne geçmek için çalıştay/seminer ve toplantılar yapmak.
Eylem 2.3.5: İnternet, elektronik ve dijital yayıncılık ile ilgili yayınların durdurulması durumunda maddi ve manevi zararların karşılanması için yasal düzenlemeye zemin oluşturma amaçlı toplantı/çalıştay yapmak.
Stratejik Amaç 3: Örgütlenme ve kurumsal kapasiteyi güçlendirme.
Hedef 3.1: Federasyon mevzuatında ve yapılanmasında gerekli düzenleme ve geliştirmeleri yapmak.
Eylem 3.1.1: Genel Kurul toplantısını yaparak gerekli organları oluşturacak kişileri belirlemek.
Eylem 3.1.2: Başkanlar Komisyonunu örgütlenme ve çalışma ilkelerinin belirlenmesinde etkin hale getirmek.
Eylem 3.1.3: Başkanlık Komisyonunca Federasyon üye sayısı artırımı ve örgütlenme için strateji oluşturulması.
Hedef 3.2: İletişim Fakültesi öğrencileri arasında Federasyonun bilinirliğini artırmak.
Eylem 3.2.1: İletişim fakültelerinde toplantı, konferans, sempozyumlar düzenleme, mesleki gezi olanakları sağlama.
Eylem 3.2.2: İletişim fakültesi mezuniyet törenlerine ve diğer etkinliklerine Yönetim Kurulu temsilcileri veya üye düzeyinde düzenli olarak katılmak.
Eylem 3.2.3: İletişim fakültesi öğrenci ve mezunlarına Anadolu medyasında İŞKUR işbirliğinde staj olanağı sağlamak.
Hedef 3.3: Ulusal ve uluslar arası düzeyde Federasyonun amaç ve faaliyetlerine uygun kuruluşlar ile işbirliklerini geliştirmek, ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirmek.
Eylem 3.3.1: Uygun ulusal ve uluslararası medya ve iletişim kuruluşlarına üye olma.
Eylem 3.3.2: Uygun ulusal (Kalkınma Ajansları, İçişleri Bakanlığı vb) ve uluslararası kuruluşların (Avrupa Birliği, elçilik vb) desteği ile dijital medya yayıncılığının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi için projeler hazırlamak, uygulamak ve projeler ortak olmak.
Hedef 3.4: Federasyonun amacı doğrultusunda faaliyette bulunması için gelirlerini artırmak.
Eylem 3.4.1: Federasyonun hedeflerine yönelik faaliyetlerde bulunması için sponsorluk çalışmaları yapmak.

PAYDAŞ KURUM ve KURULUŞLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
 • Basın İlan Kurumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Türkiye Gazeteciler Federasyonu
 • Medya ve iletişim ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları
 • İletişim Fakülteleri / Meslek Yüksekokulları / Liseleri
 • İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
 • Uluslararası medya ve iletişim kuruluşları
 • Siyasi Partiler
 • Medya Kuruluşları
 • Valilikler
 • Belediyeler
 • Uluslararası basın meslek kuruluşları
 • Barolar
 • Vatandaşlar

ORTAKLIK ve İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR

Kuruluş Adı ve İletişim Bilgisi

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF)
Adres: Kızılırmak Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 15 Kat: 4 Daire: 15 Çukurambar Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 446 0128 
E-Posta: timef@timef.org

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF)
Adres: Gökkuşağı Mahallesi 1204 Sokak
No: 19/20 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 475 67 89
E-Posta: info@imef.org.tr

Türkiye Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF)
Adres: Gazi Mustafa Kemal Paşa Blv. İlka Apt. No:107 Kat:7 Daire: 13 ANKARA
Tel: 0312 417 32 21
E-Posta: info@tdgf.org.tr

DİMEF ÖRNEK EYLEM PLANI

Eylem planını görmek için dosyayı indirin.

Bu websitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir.
Bu websitesinin içeriğinden sadece İletişim Derneği sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

İletişim Derneği © 2021
Powered by WordPress & Built by Burak Uzun