Google aramaları rekor seviyeye ulaşan Bitcoin’in fiyatı yükseliyor.

ÜNYE ORDU İLETİŞİM DERNEĞİ ETİK İLKELER KILAVUZU

A. AMAÇ:
Bu ilkelerin amacı; derneğin üyeleri, çalışanları ve üyelerinin kuruluşları arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarını ve çıkar çatışmalarını engellemek, Ünye Ordu İletişim Derneği üyelerini ortak ilke ve değerler etrafında birleştirmektir.
Ünye Ordu İletişim Derneği’nin tüm üyeleri bu rehberde sıralanan kurallara uymayı kabul ve taahhüt ederler.

B. KONU ve KAPSAM:
Etik kurallar, çalışanların, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin bilgileri içermektedir. Yöneticiler ve çalışanlar; işlerinde ve her türlü ilişkilerinde bu dokümanda yer alan temel ilkeleri gözeterek, sivil toplum kuruluşunun itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Tüm çalışanlar, bu kuralların kapsamadığı durumlarda özen ve bağlılık esasına göre hareket etmelidir.
Ünye Ordu İletişim Derneği bilgileri, eğitim ya da araştırma amaçlı dernek üyeleri dışında olan kişilerle paylaşılacağı zaman mutlaka yönetim kurulu onayı alınmalıdır.
İlgili bilgiler yayınlanacaksa bu yalnızca amacı sağlamaya yönelik bilgi aktarımı ile sınırlı tutulmalıdır.

C. YETKİ VE SORUMLULUK:
Ünye Ordu İletişim Derneği’nin Etik İlkelerinin belirlenmesinden, geliştirilmesinden ve uygulanmasından oluşturulacak olan “Etik Komisyonu” sorumludur.
Ünye Ordu İletişim Derneği yönetici ve çalışanları; Dernek Tüzüğünde belirtilen tüm hizmetleri, Yönetim Kurulu’nun belirlediği hizmet standartlarına uygun şekilde yürütürler. Hizmetten yararlananlara üçüncü kişilere, iş ve işlemlerle ilgili gerekli bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.
Ünye Ordu İletişim Derneği yönetici ve çalışanları, çalışmaları sırasında öğrendiği kişisel ve kurumsal bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz ve Derneğin kurumsal kimliğine gelebilecek her türlü davranıştan kaçınır.

D. MİSYON
Ünye Ordu İletişim Derneği’nin misyonu, gazeteciliğin medya iletişim araçlarının gelişmesine ve saygınlığının artmasına katkıda bulunmak; haber alma ve haber verme, mesleki bilgi ve yeteneği yüksek düzeyde, çağdaş, bilimsel yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, çeşitli türde toplantılar düzenlemek, araştırmalar yapmak ve yaptırmaktır. Değer yaratan, müşteri memnuniyeti ve topluma katkıları ile medya sektöründe örnek, yazılı, görsel, işitsel ve dijital yayın alanlarında öncü kuruluş olmaktır.

E. VİZYON
Temelinde iletişimin esas olduğu medya ile ilişkilerin etik düzende değerlendirilmesi, görevsel ve toplumsal sorumluluk çerçevesi etrafında yönetilmesi gerekmektedir. Dünyayı bütüncül bir biçimde algılamak, olaylara ve durumlara sorgulayıcı, eleştirel ve analitik bakmak temel vizyonumuzdur.

F. DEĞERLERİMİZ:

1. DÜRÜSTLÜK

İş yaşamında üyeler ve çalışanlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Ünye Ordu iletişim Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanları tüm işlemlerinde adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranışlarda bulunamaz.

Bu çerçevede;

 1. Mesleki faaliyetleri ve sundukları hizmet ile başkalarına bilerek zarar verecek davranışlarda bulunmazlar.
 2. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.
 3. İşlerini yaparken, tüm paydaşlarla doğru ilişkiler kurar, şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen bir kurumsal yönetim anlayışı benimser.
 4. İnsan haklarına ve tüm çalışanların itibarına saygı duyarız. Çalışanlarımıza eşitlik ve dürüstlük prensipleri çerçevesinde davranırız. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak üzere; yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyar, iyi uygulama örnekleri oluşturmayı hedefleriz.
 5. Ürettikleri proje ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar Dürüst, güven içeren, yapıcı iletişim anlayışını benimser, sevgi, saygı çerçevesinde etik davranışlar sergiler, onur ve gurur kırıcı hareketlerden kaçınırız. Çalışanlarımızın fikirlerine değer verir, düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri çalışma ortamları yaratırız.

2. HUKUKA SAYGI VE EŞİTLİK
Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda:

 1. Derneğin Üyeleri, Yönetim ve Denetim organları, üyelerin her birini eşit statüde görürler, bir üyeyi diğerlerine göre üstün saymazlar.
 2. Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
 3. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
 4. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
 5. Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

3. ÇALIŞANLAR VE ÇALIŞMA ORTAMI

 1. Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar,
 2. Üyeler ve kuruluşları, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalınan Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez. İş yerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin verilmez.
 3. Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
 4. Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.
 5. Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, şirketin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri paylaşırlar.
 6. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar.
 7. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt sathında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.
 8. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki küresel gelişmeleri takip eder, sektör ve fonksiyonların farklı ihtiyaçlarına uygun bir dinamizmle çalışanlarımızın bağlılığını artıracak şekilde çalışma ortamını sürekli olarak geliştirir ve iyileştiririz. İşe alımdan ücret yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi nedenlere dayanarak herhangi bir ayrım yapmayız.

4. BİLGİ ELDE ETME, KULLANMA VE SAKLAMA
Üyeler ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde, “bilmesi gerektiği kadar” bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler.
Bu çerçevede;

 1. Üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler.
 2. Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.
 3. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

5. GÜVENİLİRLİK

 1. Üyeler; kararlarını, davranışlarını ve uygulamalarını STK Misyon, Vizyon, Değerler ve stratejilerine uygun olarak hayata geçirirler. Bunları gerektiğinde açıklayabilir ve arkasında durabilirler.
 2. Tüm kuralların istisnasız herkes için geçerli olduğunu kabul ederler.
 3. Gerekli bilgiyi doğru zamanda doğru kişiyle paylaşırlar.

6. GÖNÜLLÜLÜK VE DAYANIŞMA

 1. Üyeler, derneğin hedeflerine ulaşması için, gerektiğinde görev tanımımın da dışına çıkarak gönüllülük ruhuyla çalışırlar.
 2. Üyelerin, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve kendi mesleki faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında dayanışma içerisinde olmaları esastır.
 3. Üyeler “Gönüllülük ve Dayanışma” ruhuna zarar verebilecek tavır ve davranışlardan kaçınırlar.

7. FARKLILIKLARA SAYGI:

 1. Birbirleri veya paydaşları arasında din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik durum ayrımı yapmazlar.
 2. Farklı fikirleri gelişim için bir fırsat olarak görürler.
 3. Üyelerin farklılıklarını ayrıştırıcı unsur olarak görmezler.
 4. Herkesin fikirlerini özgürce paylaşabileceği ortamların oluşturulması için gayret ederler.

8. SORUMLULUK:

 1. Yetki ve sorumluluklarını iyi bilirler.
 2. Verilen görevi eksiksiz şekilde yerine getirirler.
 3. İş disiplinine ve etik kurallara uygun davranırlar.
 4. STK kurallarına ve etik değerlere uygun olmayan tutum ve davranışlarla karşılaştıklarında ilgili kişileri uyarırlar ve ilgili organlara bilgi veriler.
 5. Kendilerinden istenen bilgi, belge veya mali yükümlülükleri zamanında ve tam olarak yerine getirirler.

9. ETİK TEMELLER:

a) BAĞIMSIZLIK
Bir düşünceyi, tutumu, davranışı savunan ya da karşı çıkan görüşleri ve kanıtları değerlendirirken açık görüşlü ve önyargısız olmayı hedefliyoruz. Farklı görüş, düşünce, tutum ve davranışlar karşısında hakkaniyetle davranmalıyız. Kendimizi, farklı olanın yerine koyabilmeli ve hakkaniyetle davranıp davranmadığımızı böyle ölçmeliyiz

b) TOPLUM DEĞERLERİNE UYUM
Çok sesli bir ülkede, hızla değişen bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun, düşünce, inanç ve tutum-davranış zenginliğini, yayıncılığımızı besleyen bir kaynak olarak görüyoruz. Bu farklılık ve zenginliği bir arada tutan demokratik ve laik sistemimize, Anayasa’mıza ve yasalara saygılıyız.

c) TARAFSIZLIK
Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; temel insan haklarına aykırı; şiddeti, zorbalığı, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici, dini inanç ve duyguları rencide edici yayınlardan kaçınıyoruz.

d) KİŞİSEL ÇIKAR
Üyeler, hiçbir şekilde kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanmaz. Görevini tarafsız ve objektif şekilde icra etmesini etkileyecek, kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara menfaat sağlayacak her türlü yayından kaçınır. Tarafsızlığını, kararlarını veya görevini yapmasını etkileme ihtimali bulunan ve Derneğin menfaatleri doğrultusunda bağış olarak kabul edilemeyecek her türlü eşya, hediye veya menfaati kabul etmezler

e) GİZLİLİK
Üyeler, Derneğe ait her türlü bilginin gizli olduğunu bilir ve bu bilgileri hiçbir koşulda ifşa etmez. Doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve Dernekteki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, kesinlikle kullanmazlar.

G. MALİ İŞLEMLER
Üyelerden, dernek adına harcama yetkisi verilenler, tüm kayıtlarını gerçeği tam doğru biçimde yansıtacak şekilde tutarlar. Muhafaza edilmesi gereken kıymetli evrakları gerektiği şekilde muhafaza ederler. Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma ve sözleşme yapmaz, kazanç veya mal elde etmez. Herhangi bir işlem veya hesapla ilgili hiçbir şekilde yanlış veya yanıltıcı kayıt tutmazlar.

H. SİYASAL FAALİYETLER
Üyeler, STK’nın adını, olanaklarını ve dernekteki görevlerini kullanarak siyasi ve ideolojik amaçlı açıklamalarda bulunamaz, eylemlere katılamaz, bir siyasi partinin propagandasını yapamazlar.

İ. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ;
Üyeler temsil ettikleri kuruluşlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak yasalara, diğer hukuksal düzenlemeler ile prosedürlere, işyeri güvenliği ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlere uymakla yükümlü olduklarını bilerek hareket ederler.

J. DİĞER HÜKÜMLER
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler ile ilgili olarak yetkili karar “Etik Komisyonunun”dur. Etik Komisyonu; “Para cezası”, “uyarma”, “kınama” veya “üyelikten çıkarma” gibi disiplin cezalarını uygulamaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler, Dernek hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda şeffaf,hesap verebilir ve denetime açık ve hazır olurlar. Derneğin amaç ve politikalarına ve menfaatlerine uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.. Bu tedbirler ile yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, çalışanların karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla çalışanlara örnek olmayı kapsar.

Bu websitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir.
Bu websitesinin içeriğinden sadece İletişim Derneği sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

İletişim Derneği © 2021
Powered by WordPress & Built by Burak Uzun